28 سپتامبر, 2020

تماس های ویدئویی از زمان دولت نیکسون در آمریکا